top of page

Persónuverndarstefna hjá Heislusýn er eftirfarandi:

Heilsusýn leggur áherslu á:
  • öryggi persónuupplýsinga starfsmanna, viðskiptavina og birgja.​

  • að vera farið sé með allar persónuupplýsingar í samræmi við lög og reglur um persónuvernd og úrvinnslu persónuupplýsinga (Persónuverndarlögin).​

  • að vinnsla á persónugreinanlegum upplýsingum sér takmörkuð, að því marki að hægt sé að veita þá þjónustu sem félaginu ber að veita.​

  • ábyrga vinnslu upplýsinga um starfsmenn, viðskiptavini, birgja og að sú vinnsla sé gerð á ábyrgan, öruggan eða löglegan hátt.​

  • að allar upplýsingar um starfsmenn, viðskiptavini og birgja ENDOR, sem látið er félaginu í té eða sem ENDOR sækir með þeirra leyfi til þriðja aðila eru eingöngu sóttar í þeim tilgangi að hægt sé að veita þeim þá þjónustu sem þeir eiga rétt á.​

  • og tryggir að viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar öryggisráðstafanir séu gerðar til að tryggja öryggi gagna í umsjón félagsins hverju sinni.

Persónuupplýsingar

Heilsusýn safnar, meðhöndlar eða vinnur með persónuupplýsingar ýmist sem ábyrgðaraðili eða vinnsluaðili.
Heilsusýnsafnar persónupplýsingum um viðskiptavini sína í eftirfarandi tilgangi;

  1. til að geta unnið skv. viðskiptasamningum við aðila og veitt þeim aðgang að vörum og þjónustu.

  2. í markaðslegum tilgangi.

  3. til að þjónusta Heilsusýnar fullnægi þörfum hvers og eins viðskiptamanns.

Heilsusýn ábyrgist;

Að nota aðeins persónuupplýsingar í lögmætum tilgangi. Heilsusýn miðlar ekki persónuuplýsingum nema með samþykki viðkomandi.  Þegar deilt er persónuupplýsingum með þriðja aðila, í lögmætum tilgangi, t.d. vegna tæknilegs viðhalds eða þjónustu vegna greiðslu skuldbindur Heilsusýn að vinnsla slíkra upplýsinga takmarkist við þá þjónustu sem inna skal af hendi. Gögnum skal síðan eytt að vinnslu lokinni.

Réttur hins skráða

Heilsusýn leitast við að tryggja að réttindi skráðra einstaklinga.  Með því er átt m.a. við rétt einstaklinga til að fá leiðrétt eða breytt upplýsingum um sig, fá afrit af þeim upplýsingum sem skráð eru hjá félaginu og fá upplýsingum um sig eytt þegar þegar það á við. Í sumum tilfellum kann félaginu að vera óheimilt að verða við beiðni um eyðingu persónuupplýsinga, t.d. þegar lagaskylda kveður á um skráningu persónuupplýsinga. Frekari upplýsingar um rétt hins skráða hjá Heilsusýn má nálgast með því að hafa samband í tölvupóstfangið info@heilsusyn.is

 

Tölfræðilegar samantektir

Heilsusýn áskilur sér rétt til að útbúa ópersónugreinanlegar tölfræðilegar samantektir og aðrar afleiddar upplýsingar sem án alls vafa eru ekki persónugreinanlegar og nota sér þær í starfi félagsins.
 

Heimasíða Heilsusýnar

Á Heimasíðu (vefsvæði) félagsins, kann félagið að safna tæknilegum upplýsingum um notkun, t.d. um tegund vafra, hvaða vefsíður notendur heimsækja á vefsvæðinu, heildartímann sem notendur verja á vefnum o.s.frv. Þess konar upplýsingar eru eingöngu notaðar til að bæta upplifun notenda af þjónustunni, t.d. með því að bæta hönnun þjónustunnar eða láta notendur vita af hugsanlegum tæknilegum vandamálum í búnaði þeirra. Engum pesónugreinanlegum upplýsingum er safnað saman við slíka vinnslu.

Upplýsingar til 3. aðila

Heilsusýn afhendir ekki, selur  eða leigir persónuupplýsingar starfsmanna, viðskiptavina og birgja til þriðja aðila nema félaginu sé það skylt samkvæmt lögum eða samkvæmt skriflegri beiðni aðila.

Bókhaldsgögn

Bókhaldsgögn Heilsusýnar eru vistuð í samræmi við öryggiskröfur persónuverndarlaga og laga um færslu bókhalds og varðveislu þess. Geymsla og vistun slíkra upplýsinga miðast við lög þess efnis.

Takmörkun ábyrgðar

Að því marki sem gildandi lög heimila, ber Heilsusýn enga skaðabótaábyrgð vegna atvika sem upp kunna að koma vegna þess hvernig þjónustan er notuð eða útveguð, nema ef hægt er að rekja slík atvik til stórfeldrar/vítaverðrar vanrækslu eða misferlis af ásetningi af hálfu Heilsusýnar. Heilsusýn ber enga ábyrgð á töfum sem verða á þjónustunni eða því að þjónustan virki ekki sem skyldi vegna óviðráðanlegra atvika (force majeure).


Lög og lögsaga

Þessi persónuverndarstefna fellur undir íslensk lög. Leysa skal úr ágreiningi sem kann að rísa eða í tengslum við persónuverndarstefnuna fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur ef ekki er hægt að leysa úr honum á annan hátt.
 

Breytingar

Heilsusýn áskilur sér rétt til þess að breyta og uppfæra persónuverndarstefnu þessa hvenær sem er. Allar slíkar breytingar verða birtar á heimasíðu Heilsusýnar.

Tengiliðaupplýsingar

Ef þú óskar eftir nánari upplýsingum varðandi persónuverndarstefnu Heilsusýnar skaltu hafa samband við Heilsusýn á info@heilsusyn.is.  

Sjá enn fremur vinnslusamning sem er sjálfkrafa hluti af öllum þjónustusamningum sem Heilsusýn gerir við viðskiptamenn sína

bottom of page